Strona główna

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki
– celem działania jest systematyczna poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

O Fundacji

Fundacja prowadzi Wielofunkcyjny Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie mieszczący się przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu

Wielofunkcyjny Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny składa się z Domu Pomocy SpołecznejŚrodowiskowego Domu Samopomocy. Te dwie jednostki przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom Pomocy Społecznej jest obejmuje opieką 24 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie osób. Dom zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców – miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości oraz zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych. Oprócz tego, wobec mieszkańców realizowane są działania wspierające – umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywności podopiecznych, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, integracja społeczna w środowisku lokalnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Okuliki” jest placówką dzienną, wspierającą 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z terapii w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, tetaralnej, rękodzieła i ceramicznej oraz zajęć rehabilitacyjnych i muzykoterapii. Realizowane są też zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb każdej z osób, prowadzone przez pedagoga, logopedy i psychologa. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:30.

Fundacja od kilku lat czyniła starania w kierunku pozyskania lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione, gdyż wśród podopiecznych są osoby mogące z niewielkim wsparciem funkcjonować samodzielnie. Z końcem czerwca br. Gmina Wrocław na mocy umowy użyczenia przekazała fundacji lokal mieszkalny we Wrocławiu, przy ul. Pułaskiego 22/5.
z przeznaczeniem na działalność społeczną, będzie tam wspomniane wyżej mieszkanie chronione. Lokal jest w tej chwili remontowany ze środków prywatnych, pozyskanych przez Fundację na ten cel. Remont ma zostać zakończony jeszcze w sierpniu, po wyposażeniu lokalu w niezbędne sprzęty we wrześniu będzie zasiedlony, jest przeznaczony dla 6-u dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną pozostających bez opieki lub przebywających w domach pomocy społecznej.

Do zakończenia remontu i wyposażenia mieszkania potrzeba jeszcze około 5 tysięcy złotych.