Statut

Statut Fundacji PRZYJAZNY DOM imienia Stanisława Jabłonki

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Przyjazny Dom, zwana dalej „Fundacją”, powołana aktem notarialnym  z dnia 26 stycznia 2005 r.  działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r (Dz.U. Nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r., oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez określone w Statucie organy.

§ 3
 1. Fundacja ma siedzibę we Wrocławiu.
 2. Terenem działania Fundacji jest Rzeczypospolita Polska.
§ 4
 1. Fundacja posiada znak graficzny według wzoru ustalanego przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu.
 2. Fundacja posługuje się pieczęciami według wzoru ustalanego przez Zarząd.
§ 5
 1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności  Fundacji.
 2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz  innym instytucjom zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cel i zadania  Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest systematyczna poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

§ 7
 1. Cel określony w akcie o powołaniu oraz w niniejszym statucie Fundacja realizuje poprzez różnorodne inicjatywy i działania, do których w szczególności należy:
  1. tworzenie i prowadzenie domów stałego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  2. prowadzenie ośrodków dziennego pobytu, w tym: warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków wsparcia socjalnego, środowiskowych domów samopomocy i innych form wsparcia i rehabilitacji – indywidualnych i w grupie,
  3. prowadzenie hosteli z całodobową opieką nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną z przyczyn losowych pozbawionych czasowo pieczy opiekuna (np. przez pobyt opiekuna w szpitalu),
  4. prowadzenie ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin,
  5. organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących efekty działalności w w/w placówkach,
  6. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów,
  7. organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów dotyczących obszaru działań Fundacji,
  8. prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjno – szkoleniowej, sportowej oraz usług doradczych skierowanych do osób i grup których, wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne dla realizacji celów statutowych Fundacji,
  9. prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej obszaru działań Fundacji,
  10. oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej (m.in. poprzez kampanie informacyjno promocyjne),
  11. popularyzacja i wspieranie idei wolontariatu,
  12. podejmowanie działań na rzecz rozwoju dobroczynności,
  13. przenoszenie pozytywnych wzorców z Unii Europejskiej i do Unii oraz pozyskiwanie funduszy europejskich,
  14. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi polskimi i zagranicznymi o zbliżonym zakresie działalności,
  15. współpraca ze szkołami i wyższymi uczelniami w zakresie praktyk i staży zawodowych,
  16. budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami, a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim,
  17. tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych,
  18. inna działalność korzystna dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Działalność polegająca na realizowaniu przedsięwzięć wymienionych w pkt.1 jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 pkt.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003.
 3. Działalność, o której mowa w pkt. 1 i 2 stanowi wyłączną formę działalności statutowej Fundacji Przyjazny Dom.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowią:

 1. składniki majątkowe wskazane przez fundatorów w akcie o powołaniu Fundacji,
 2. mienie pozyskane na własność w trakcie działalności Fundacji.
§ 9

Źródłami finansowania działalności Fundacji są:

 1. fundusz założycielski i darowizny Fundatorów,
 2. dotacje z budżetu samorządowego i państwowego,
 3. dotacje z państwowych funduszy celowych, w szczególności PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 4. fundusze Unii Europejskiej (granty, dotacje),
 5. darowizny, spadki, zapisy,
 6. dochody ze zbiórek publicznych,
 7. częściowa odpłatność osób podopiecznych, usługobiorców, w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
 8. fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 10
 1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji.
 2. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami),
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są :

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd.
§ 12
 1. Rada Fundacji powoływana jest w liczbie 5-9 osób na czas nieokreślony. Pierwszego mianowania dokonuje  założyciel Fundacji. W skład Rady powołane mogą być też inne osoby fizyczne i prawne w drodze kooptacji.
 2. W razie śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Rady vacat uzupełniany jest przez Radę, która uchwałę w tej sprawie podejmuje ilością przynajmniej  2/3 głosów. Skład Rady może też uzupełnić fundator na mocy odpowiedniej uchwały.
 3. Odwołanie członka Rady następuje mocą uchwały Rady podjętej ilością przynajmniej 2/3 wszystkich członków Rady.
 4. Mianowana w sposób określony w ust.1 Rada winna się ukonstytuować w terminie 7 dni od dnia mianowania dokonując wyboru ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Rady względnie inny członek Prezydium Rady. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady względnie również inne osoby o terminie i porządku posiedzenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.
 6. O zmianie statutu decydują głosy przynajmniej 2/3 stałych członków Rady.
  1. W sprawach personalnych obowiązuje zawsze głosowanie tajne. W pozostałych sprawach o rodzaju głosowania decyduje sama Rada.
  2. Członkowie Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu.
  3. Członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki w zakresie wskazanym w regulaminie Fundacji, w szczególności obowiązek aktywnej działalności na rzecz Fundacji.
§ 13

Członkiem Rady nie może być osoba:

 1. wchodząca w skład Zarządu, jak też pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 14
 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym działalność statutową Fundacji Przyjazny Dom. Do kompetencji Rady należy:
  1. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu oraz nadzorowanie ich pracy,
  2. sporządzanie umów wolontariackich z członkami Zarządu, z możliwością zwrotu kosztów poniesionych przez nich na rzecz Fundacji,
  3. ocena składanych przez Zarząd rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi skwitowania,
  4. uchwalanie regulaminów funkcjonowania Rady Fundacji i jej Zarządu,
  5. tworzenie oddziałów (filii), zakładów lub przedstawicielstw,
  6. łączenie się z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, wchodzenie w skład innych organizacji,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach dot. przyjęcia bądź odrzucenia spadku, przyjęcia darowizny nieruchomości, sprzedaży lub przekazania nieruchomości,
  8. Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Zarząd.
 2. Rada Fundacji w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej jest organem niezależnym i niepodlegającym organowi zarządzającemu.
§ 15
 1. Każdy członek Rady przy podejmowaniu uchwał ma prawo 1 głosu.
 2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Wszystkie uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących: przyjęcia do Rady nowego członka, zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji, które zapadają większością przynajmniej 2/3 głosów.
 4. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Rady.
 5. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, na wniosek przewodniczącego rady, Zarządu lub na wniosek co najmniej połowy jej członków.
 6. Członkostwo w Radzie nie jest ograniczone kadencjami – trwa do czasu ewentualnego odwołania w trybie analogicznym, w jakim nastąpiło powołanie do Rady.
 7. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, a także kierownicy placówek Fundacji.
§ 16
 1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na kadencje 3-letnie w liczbie 3 – 5 osób.
 2. Pracą Zarządu kieruje prezes powoływany przez Radę Fundacji. Rada powołuje również sekretarza Zarządu i skarbnika.
 3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 17
 1. Do reprezentowania fundacji na zewnątrz i składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes samodzielnie lub 2 członków zarządu działających łącznie.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z inicjatywy własnej lub jednego z członków zarządu, a także na wniosek Rady Fundacji.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w obecności  co najmniej połowy liczby jego członków.
 6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym kierownicy placówek Fundacji.
§ 18

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów działalności Fundacji,
 2. składanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Radzie Fundacji,
 3. udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów,
 4. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
 5. organizacja pracy w Fundacji,
 6. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 7. powoływanie kierowników placówek prowadzących działalność statutową oraz powoływanie pełnomocników do określonych zadań,
 8. zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnianych przez Zarząd,
 9. odejmowanie wszelkich niezbędnych działań nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.
§ 19

Pełnienie funkcji w Radzie Fundacji oraz w Zarządzie Fundacji jest nieodpłatne. Członkom Rady a także Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji.

Rozdział V
Likwidacja Fundacji

§ 20

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością przynajmniej 2/3 głosów. Uchwała o likwidacji określa, na rzecz której organizacji pożytku publicznego przekazane zostaną środki majątkowe istniejące w chwili likwidacji Fundacji.