Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej Fundacji przyjazny Dom.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-01.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej, opisy będą dodawane sukcesywnie. Korzystanie ze strony internetowej na komputerach, wymaga posługiwania się myszą, obsługa wielu funkcjonalności za pomocą klawiatury jest niemożliwa. Fundacja Przyjazny Dom zachęca podopiecznych i ich rodziny do korzystania z mobilnej wersji strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-28 r.

Data przeglądu i aktualizacji Deklaracji dostępności: 2023-08-01 r.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Kobyłecki, fprzyjaznydom@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 796-04-60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Fundacja przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu:

 • w budynku przy ul. Okulickiego 2 zlokalizowane są Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dostępne dla interesantów. Budynek został wyremontowany w latach 2003-2006;
 • bezprogowy dostęp pieszych do obiektu, z drogi publicznej, zapewniony jest przez boczne furtki od strony ul. Okulickiego oraz dwie bramy wjazdowe;
 • przed budynkiem znajduje się parking dla klientów z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz stojak rowerowy;
 • do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich zlokalizowany od strony ul. Okulickiego;
 • budynek wyposażony jest w windę i podnośniki niwelujące różnice poziomów na poszczególnych kondygnacjach;
 • pomieszczenia zlokalizowane są na 3 poziomach z bezprogowym dostępem bezpośrednio z zewnątrz budynku;
 • drzwi posiadają wymiary umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym przejazd wózka;
 • w obiekcie zlokalizowane są pracownie uczestników ŚDS, pokoje mieszkańców DPS sala spotkań, pomieszczenia gospodarcze;
 • dla podopiecznych przeznaczone są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz toalety pracownicze;
 • budynek nie posiada pętli indukcyjnej;
 • budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz komunikatów i informacji dźwiękowo-głosowej;
 • budynek nie posiada oznakowanie w formie piktogramów, jedynie tablice informacyjne;
 • do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami;